اطلاعات سرمایه گذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق: 1397/07/30
تعداد واحدهای سرمایه گذاری: 12,908,335
تعداد واحدهای باقی مانده: 87,091,665
کل خالص ارزش دارایی ها (ریال) : 320,586,367,216
قیمت صدور هر واحد (ریال): 25,070
قیمت ابطال هر واحد (ریال): 24,836
قیمت آماری هر واحد (ریال): 24,836
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق : شرکت تأمین سرمایه کاردان
متولی صندوق : شرکت مشاوره سرمایه گذاری آرمان آتی
حسابرس : موسسه حسابرسی فریوران راهبرد
مدیر سرمایه‌گذاری : لادن شنطیا ,المیرا نجف تومرایی ,نعیمه سادات صفوی میرهن
تاریخ آغاز فعالیت: تاریخ آغاز فعالیت: 1394/01/17
نوع صندوق : قابل معامله شاخصی
  ردیف تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران کل خالص ارزش دارایی‌ها
  1 1397/07/30 25,070 24,836 0 0 12,008,335 0 1,100,000 12,908,335 320,586,367,216
  2 1397/07/29 25,133 24,883 0 0 12,008,335 0 1,100,000 12,908,335 321,200,063,170
  3 1397/07/28 25,134 24,885 0 0 12,008,335 0 1,100,000 12,908,335 321,218,425,906
  4 1397/07/27 24,570 24,326 0 0 12,008,335 0 1,100,000 12,908,335 314,010,078,969
  5 1397/07/26 24,572 24,328 0 0 12,008,335 0 1,100,000 12,908,335 314,033,439,896
  6 1397/07/25 24,574 24,330 0 0 12,008,335 0 1,100,000 12,908,335 314,056,803,978
  7 1397/07/24 24,118 23,879 0 0 12,008,335 0 1,100,000 12,908,335 308,239,499,647
  8 1397/07/23 24,033 23,794 0 0 12,008,335 0 1,100,000 12,908,335 307,145,951,974
  9 1397/07/22 23,274 23,043 0 0 12,008,335 0 1,100,000 12,908,335 297,445,628,106
  10 1397/07/21 23,018 22,790 0 0 12,008,335 0 1,100,000 12,908,335 294,184,198,844
  11 1397/07/20 23,893 23,656 0 0 12,008,335 0 1,100,000 12,908,335 305,354,497,901
  12 1397/07/19 23,894 23,657 0 0 12,008,335 0 1,100,000 12,908,335 305,377,102,460
  13 1397/07/18 23,896 23,659 0 0 12,008,335 0 1,100,000 12,908,335 305,399,711,467
  14 1397/07/17 23,728 23,493 0 0 12,008,335 0 1,100,000 12,908,335 303,254,402,056
  15 1397/07/16 23,515 23,282 0 0 12,008,335 0 1,100,000 12,908,335 300,527,208,278
  16 1397/07/15 23,155 22,925 0 0 12,008,335 0 1,100,000 12,908,335 295,928,700,115
  17 1397/07/14 23,746 23,510 0 0 12,008,335 0 1,100,000 12,908,335 303,480,873,477
  18 1397/07/13 24,778 24,532 0 0 12,008,335 0 1,100,000 12,908,335 316,662,752,854
  19 1397/07/12 24,779 24,533 0 0 12,008,335 0 1,100,000 12,908,335 316,686,256,734
  20 1397/07/11 24,781 24,535 0 0 12,008,335 0 1,100,000 12,908,335 316,709,765,001