اطلاعات سرمایه گذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق: 1397/05/23
تعداد واحدهای سرمایه گذاری: 12,908,335
تعداد واحدهای باقی مانده: 87,091,665
کل خالص ارزش دارایی ها (ریال) : 220,139,236,062
قیمت صدور هر واحد (ریال): 17,279
قیمت ابطال هر واحد (ریال): 17,054
قیمت آماری هر واحد (ریال): 17,054
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق : شرکت تأمین سرمایه کاردان
متولی صندوق : شرکت مشاوره سرمایه گذاری آرمان آتی
حسابرس : موسسه حسابرسی تدوین و همکاران
مدیر سرمایه گذاری : لادن شنطیا ,المیرا نجف تومرایی ,نعیمه سادات صفوی میرهن
تاریخ آغاز فعالیت: تاریخ آغاز فعالیت: 1394/01/17
نوع صندوق : قابل معامله شاخصی
  ردیف تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه گذاری نزد سرمایه گذاران کل خالص ارزش دارایی ها
  1 1397/05/23 17,279 17,054 0 0 12,008,335 0 1,100,000 12,908,335 220,139,236,062
  2 1397/05/22 17,118 16,896 0 0 12,008,335 0 1,100,000 12,908,335 218,094,401,107
  3 1397/05/21 17,181 16,952 0 0 12,008,335 0 1,100,000 12,908,335 218,825,761,648
  4 1397/05/20 17,039 16,814 0 0 12,008,335 0 1,100,000 12,908,335 217,036,713,973
  5 1397/05/19 17,464 17,233 0 0 12,008,335 0 1,100,000 12,908,335 222,444,103,272
  6 1397/05/18 17,465 17,234 0 0 12,008,335 0 1,100,000 12,908,335 222,459,725,014
  7 1397/05/17 17,466 17,235 0 0 12,008,335 0 1,100,000 12,908,335 222,475,351,342
  8 1397/05/16 17,528 17,296 0 0 12,008,335 0 1,100,000 12,908,335 223,260,980,644
  9 1397/05/15 17,449 17,216 0 0 12,008,335 0 1,100,000 12,908,335 222,224,043,474
  10 1397/05/14 17,021 16,794 0 0 12,008,335 0 1,100,000 12,908,335 216,780,074,657
  11 1397/05/13 16,546 16,325 0 0 12,008,335 0 1,100,000 12,908,335 210,726,723,024
  12 1397/05/12 16,381 16,163 0 0 12,008,335 0 1,100,000 12,908,335 208,634,925,648
  13 1397/05/11 16,382 16,164 0 0 12,008,335 0 1,100,000 12,908,335 208,647,822,650
  14 1397/05/10 16,383 16,165 0 0 12,008,335 0 1,100,000 12,908,335 208,660,720,399
  15 1397/05/09 16,115 15,901 0 0 12,008,335 0 1,100,000 12,908,335 205,251,517,343
  16 1397/05/08 15,522 15,316 0 0 12,008,335 0 1,100,000 12,908,335 197,703,999,213
  17 1397/05/07 15,172 14,964 0 0 12,008,335 0 1,100,000 12,908,335 193,164,887,933
  18 1397/05/06 14,957 14,758 0 0 12,008,335 0 1,100,000 12,908,335 190,504,116,979
  19 1397/05/05 14,675 14,490 0 0 12,008,335 0 1,100,000 12,908,335 187,045,535,009
  20 1397/05/04 14,676 14,491 0 0 12,008,335 0 1,100,000 12,908,335 187,054,950,389